شعر تلنگر ما چرا قاضی رفتار خلایق شده ایم

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر تلنگر ما چرا قاضی رفتار خلایق شده ایم

شعر تلنگر درباره قضاوت رفتار دیگران 

شاعر الهه فاخته 

برگرفته از قرآن کریم 

 

حکم آخر از اوست

قاضي اوست

ما چرا قاضي رفتار خلايق شده ايم؟

ما چرا قاضي خود نشديم؟

به خود آييم و نصيحت شنويم

که اگر حکم دهد راه فراري از آن نيست

قاضي خود بشويم

که اگر نوبت حکم آخر برسد

رحمي نيست

بخشش نيست 

به خود آييم و نگوييم که نيست

شاعر الهه فاخته 

سوره نمل

شعر تلنگر

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 41بار
  • انتشار : چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398 - 12:24