نامه عاشقانه ناشران عاشقان زمینی بدرود شماره 44

نامه عاشقانه ناشران عاشقان زمینی بدرود شماره 44

نامه عاشقانه شماره 44

 

بــیــا بــالــهــایــمــان را بــاز کــنــیــم و در گــردبــاد بــهــارے ایــن روزهــا پــرواز کــنــیــمــ.

مــن و تــو زیــبــاتــریــن قــصــه عــاشــقــانــه دنــیــا را در جــهــان ثــبــت خــواهــیــم کــرد 

 

ایــن روزهــا جــوانــه زدن هــا شــبــیــه نــگــاه اول مــن اســت تــو را ... تــو را نــمــیــدانــم ولــے .. ایــن نــگــاه مــن اســت کــه جــان گــرفــتــه اســت و تـو را لــمــس مــیــکــنــد.

آرے ایــن چــشــمــان مــن اســت کــه وراے زبــان بــه حــرف آمــده و تــو را ســتــایــش مــے کــنــد ❤

ایــمــان دارم روزے عــشــق در وجــود مــن و تــو چــنــان مــتــبــلــور خــواهــد شــد کــه بــالــاے ســنــگ قــبــرمــان مــیــنــویــســنــد : نــاشــران عــشــق زمــیــنــے بــدرود!

 

ایــن روزهــا دلــم پــرواز و در اوج مــانــدن مــیــخــواهــد بــا تــو! دلــم لــذت بــے پــایــان مــیــخــواهــد ! لــذتــے از عــشــقــ، زیــبــایــیــ،ســلــامــتــے و خــنــدیــدن ...

دســتــهــایــم را بــگــیــر در امــتــداد تــو اوج خــواهــم گــرفــت .. و خــواهــم درخــشــیــد ❤

 

 

  • نویسنده الهه فاخته
  • نامه عاشقانه شماره 44
  • ســوم فــروردیــن ۱۳۹۸
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 57بار
  • انتشار : جمعه 27 ارديبهشت 1398 - 0:16
  •