دلنوشته عاشقانه من تو را برای تنهایی خویش نمیخواهم شماره 45

دلنوشته عاشقانه من تو را برای تنهایی خویش نمیخواهم شماره 45

دلنوشته عاشقانه شماره 45

 

تــنــهــایــے هــمــ، مــرا قــوے کــرد هــم تــورا!

تــنــهــایــے مــرا آب دادن بــه یــک گــلــ، حــرف زدنــهــاے عــزیــزانــم ، خــریــد کــردن و نــوشــتــن و خــیــلــے چــیــزهــاے دیــگــر پــر مــیــکــنــد 

مــن .. تــو را بــراے تــنــهــایــے خــویــش نــمــیــخــواهــم !

مــن ... تــو را مــیــخــواهــم تــا کــنــارم بــاشــے و ســخــتــے هــا آســان تــر شــونــد، خــنــده هــایــم دلــچــســب تــر شــونــد و شــادیــهــایــم را بــا تــو دوچــنــدان حــس کــنــمــ.

نــه اے جــااان خــیــابــانــے بــه مــن مــیــچــســبــد و نــه عــشــوه هــاے خــیــابــانــے بــه تــو !

چــون هــر دو اصــیــل زاده هــســتــیــمــ.

 

زنــدگــے بــا تــو جــان دوبــاره مــیــگــیــرد.

 

مــن دلــم مــیــخــواهــد روزے صــدبــار تــو را بــغــل کــنــم و صــداے نــفــســت .صــداے تــپــش قــلــبــت و زمــزمــه هــایــت مــرا بــه بــهــشــت خــدا بــبــرد! آن گــاه غــصــه هــایــم رنــگ مــیــبــازنــد.

 

مــن تــو را مــیــخــواهــمــ! 

مــن تــو را عــاشــقــانــه مــیــخــوانــم 

مــن تــو را بــراے لــبــخــنــدهــایــم ، بــراے نــگــاهــم ، بــراے نــفــس کــشــیــدنــم مــیــخــواهــم 

مــن تــو را یــارے مــیــدانــم کــه قــدرت یــاورے ام دارد ، مــن بــه ایــن قــدرت تــو مــیــنــازم ❤

گــمــان نــکــن هــرگــز بــاور نــکــن ، تــو را بــراے تــنــهــایــے خــواســتــه امــ! نــه ...! مــن تــو را بــراے بــودن کــنــارم بــراے یــار بــودن مــیــخــواهــمــ❤

یــاحــقــ

 

  • نویسنده الهه فاخته
  • نامه عاشقانه شماره 45

 

تنهایی هم مرا قوی کرد هم تو را !

تنهایی مرا آب دادن به یک گل , حرف زدنهای عزیزانم , خرید کردن و نوشتن و خیلی چیزهای دیگر پر میکند 

من .. تو را برای تنهایی خویش نمیخواهم !

من ... تو را میخواهم تا کنارم باشی و سختیها آسانتر شوند , 

خنده هایم دلچسب تر شوند 

و شادیهایم را با تو دوچندان حس کنم

نه ای جاااان خیابانی به من میچسبد و نه عشوه های خیابانی به تو ! 

چون هر دو اصیل زاده هستیم

زندگی با تو جان دوباره میگیرد .

 

دلم میخواهد روزی صدبار تو را بغل کنم و صدای نفست , صدای تپش قلبت و زمزمه هایت مرا به بهشت خدا ببرد ! 

آنگاه غصه هایم رنگ میبازند !

 

من تو را میخواهم !

من تو را عاشقانه میخوانم !

من تو را برای لبخندهایم , برای نگاهم , برای نفس کشیدنم میخواهم 

من تو را یاری میدانم که قدرت یاوری ام دارد , من به این قدرت تو مینازم !

 

گمان نکن هرگز باور نکن, تو را برای تنهایی خواسته ام !  نه ... !

من تو را برای بودن کنارم 

برای یار بودن 

میخواهم 

  • یا حق 
  • نویسنده الهه فاخته
  • عاشقانه شماره 45
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 79بار
  • انتشار : جمعه 27 ارديبهشت 1398 - 0:22