سرایت دلتنگی مزمن عاشقانه 14

سرایت دلتنگی مزمن عاشقانه 14

مثل یک بیماری واگیر دار 

با دیدن عکس تو 

به من سرایت می کند 

دلتنگی مزمن بدون مرهم ! 

هر بااار , هر بار ...

الهه فاخته 

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 55بار
  • انتشار : یکشنبه 12 اسفند 1397 - 0:45