سهم من از تو فقط گریه است عاشقانه 15

سهم من از تو فقط گریه است عاشقانه 15

آه تو نیستی و سهم من از تو 

فقط .. گریه ... شده است ! 

 

سرم را روی بازویم می گذارم 

صدای نبض دستم , انگار معجزه گر ست !

و مرا می برررررردبه رویای با تو بودن !

 

دستهایم را می گیری و تا مرز شب , 

روی زمین می خندیم و قه قهه می زنیم 

میخواهم فقط تماشایت کنم 

کسی داد میزند : میوه هزار ! 

می پرم از رویا و تمام بدنم سرد می شود 

به خانه خلوتم که می نگرم , گریه ام می گیرد 

دستانم را جلوی چشمانم می گیرم 

آه تو نیستی و من منتظرم به شانه ام بزنی 

آه تو نیستی و سهم من از تو 

فقط .. گریه ... شده است ! 

الهه فاخته 

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 171بار
  • انتشار : یکشنبه 12 اسفند 1397 - 0:47