عاشقی های غلط پرتکرار عاشقانه 26

عاشقی های غلط پرتکرار عاشقانه 26

ماجرا از آنجا شروع شد که کسی عاشق شد

و عاشقی ، شاعر شد

و شعرها، نوشته شد

و نوشته به دست باد رها شد

چرخید و چرخید و چرخید

تا به دست آدمها رسید

آدمها شعر شاعر عاشق را خواندند

هوس کردند عاشق شوند

 شعرها را حفظ کردند

و برای دلربایی خواندند

و حافظان شعر به قدری زیاد شدند   که کل دنیا را پر کردند

این شد

که دوباره کسی عاشق شد

عاشق شاعر شد

اما جنس شعرها چه قدر شبیه هم هست !

دیگر معشوقه ها شعرها را باور نکردند

آه دیگر باور نکردند آه باور نکردند.

اینبار فقط عاشقان چشمای عاشقانه همدیگر را فهمیدند

اما

مشکل اینجا بود ... 

معشوقان چشمهای عاشقانه را نفهمیدند !

آه.... 

الهه فاخته

بامداد ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷

عاشقانه 26

  • نوشته: elahe_fakhteh
  • بازدید : 58بار
  • انتشار : شنبه 31 فروردين 1398 - 20:39
  •