شعر لحظه های خط خطی از دفتر 1394

شعر لحظه های خط خطی از دفتر 1394

آه, تو را چه شد ؟

چه روزها, در خیال خود تجسم حیات ساده ای کشیده ای

جسور بود , حر فهای حس تو !

نه از نبودنش , حسرتی کشیده ای

نه از بودنش , گذشته ای

 

تو را چه شد ؟

بسان کودکی که تازه از کنار مادرش,

روی فرش کهنه ای نشسته است

و تمام عاشقانه های او , در یک مداد ساده است

که روی برگه ای سپید خط خطی کند, از فکر خالی اش

 

تو را چه شد ؟!

تبسم نگاه پاک تو کجاست ؟

 

چه چیز

تو را از میان دست های لحظه ها برون کشیده است ؟

یعنی, دل شکسته بی جواب مانده است ؟

چه قدر سخت گذشت ... لحظه های خط خطی

 

  • 1394/1/9
  • الهه فاخته
  • دفتر۱۳۹۴
  • شعر سپید کوتاه شماره 6
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 47بار
  • انتشار : یکشنبه 08 ارديبهشت 1398 - 1:34
  •