دلنوشته عاشقانه کوتاه برای یک عشق خاص

دلنوشته عاشقانه من تو را برای تنهایی خویش نمیخواهم شماره 45

دلنوشته عاشقانه شماره 45

 

تــنــهــایــے هــمــ، مــرا قــوے کــرد هــم تــورا!

تــنــهــایــے مــرا آب دادن بــه یــک گــلــ، حــرف زدنــهــاے عــزیــزانــم ، خــریــد کــردن و نــوشــتــن و خــیــلــے چــیــزهــاے دیــگــر پــر مــیــکــنــد 

مــن .. تــو را بــراے تــنــهــایــے خــویــش نــمــیــخــواهــم !

مــن ... تــو را مــیــخــواهــم تــا کــنــارم بــاشــے و ســخــتــے هــا آســان تــر شــونــد، خــنــده هــایــم دلــچــســب تــر شــونــد و شــادیــهــایــم را بــا تــو دوچــنــدان حــس کــنــمــ.

نــه اے جــااان خــیــابــانــے بــه مــن مــیــچــســبــد و نــه عــشــوه هــاے خــیــابــانــے بــه تــو !

چــون هــر دو اصــیــل زاده هــســتــیــمــ.

 

زنــدگــے بــا تــو جــان دوبــاره مــیــگــیــرد.

 

مــن دلــم مــیــخــواهــد روزے صــدبــار تــو را بــغــل کــنــم و صــداے نــفــســت .صــداے تــپــش قــلــبــت و زمــزمــه هــایــت مــرا بــه بــهــشــت خــدا بــبــرد! آن گــاه غــصــه هــایــم رنــگ مــیــبــازنــد.

 

مــن تــو را مــیــخــواهــمــ! 

مــن تــو را عــاشــقــانــه مــیــخــوانــم 

مــن تــو را بــراے لــبــخــنــدهــایــم ، بــراے نــگــاهــم ، بــراے نــفــس کــشــیــدنــم مــیــخــواهــم 

مــن تــو را یــارے مــیــدانــم کــه قــدرت یــاورے ام دارد ، مــن بــه ایــن قــدرت تــو مــیــنــازم ❤

گــمــان نــکــن هــرگــز بــاور نــکــن ، تــو را بــراے تــنــهــایــے خــواســتــه امــ! نــه ...! مــن تــو را بــراے بــودن کــنــارم بــراے یــار بــودن مــیــخــواهــمــ❤

یــاحــقــ

 

  • نویسنده الهه فاخته
  • نامه عاشقانه شماره 45

 

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 80بار
  • انتشار : جمعه 27 ارديبهشت 1398 - 0:22