شعر سپید بی کسی و پرنده های بی کسی

شعر سپید پرنده های بی کسی مگر عادت می شود

 شعر سپید  شماره 28

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

 

1394/02/01

چند ماهی میشود که میشنوم

یک پرنده ! ... آواز تلخی دارد

از تمام پرندگان پرسیدم

هر کدام خندیدند , رفتند ...


تا امروز ... ناگهان , در کوچه صدای بالی آمد

 (پر پر زدنی , بال زدنی ... )

دیدم یک پرنده ,

از پشت میله های پنجره ای ...

مدام .. بال بال می زد

چشمهایم به راه چشمهایش افتاد


چه کسی می گفت ؛

پرنده های قفسی , عادت دارند به بی کسی ؟

مگر بی کسی , عادت شده است ؟

مگر بی کسی , اصلا .. عادت خواهد شد ؟


چه قدر سخت است

بی کسی ... بی کسی عادت نیست ..

عادت نبوده و عادت نخواهد شد .. یادت باشد !

شاعر الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 10بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 4:54