شعر سپید تقاص دل شکستن

شعر سپید تقاص دل شکسته از دفتر 1394 فاخته

شعر سپید تقاص شماره 31

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته 

 

1394/02/08

صحنه تکرار می گردد

یک نت روی دفترم می رقصد ... فکرمیرقصد

نوک انگشتانم می لرزد


هیچ شعری نیست !

قصه هست

نت هست

دفتر هست

اما ... قلب من جایش نیست


کوچه میخندد از رقص سکوت خانه

خانه می خندد از نت ها

نت می رقصد


هیچ سازی نیست … هیچ محکومی نیست

قصاص کشتن, اعدام است

قصاص دلشکستن , چیزی نیست , انگار ترسی نیست

خوابم می آید ... میترسم

شاعر الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 6بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 5:5