شعر های تلنگر الهه فاخته

شعر تلنگر مرگ و قیامت ناگهانی می آید

شعر نو درباره تلنگر  بر آمدن مرگ و قیامت

شاعر الهه فاخته 

برگرفته از قرآن کریم


 • در دانستن شتاب مکن
  هر چه او گفته ست خواهد شد
  بنگر کجای عمرت هستی؟
  شتاب در رویت حق داری
  و تمام عمر گرفتار خطای خویشتن گشتی
  پیری دوره توبه کردن نیست

  او که زمین را میلرزاند
  قیامتی هم دارد
  عجله در آمدنش داری
  اما
  مرگ و قیامت ناگهانی می آید
  تمسخر به آمدنش داری
  اما
  ناگهانی می آید
  افسوس و توبه ، آن زمان ممکن نیست
  به خودآی و اینبار خودت را دریاب!
 • شاعر الهه فاخته 
 • سوره انبیا
 • شعر تلنگر
 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 64بار
 • انتشار : چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398 - 12:42
شعر تلنگر وقت جبرانی نیست

شعر نو تلنگر درباره وقت جبران نیست و زمان کم است 

شاعر الهه فاخته 

برگرفته از قرآن کریم

 

شاید وقت جبرانی نیست

گرچه امید، قدرت زندگی است

فکر به جبران همیشه ممکن نیست
آخر راه بفهمی که خطاکار تویی
امید به بخشش الله ممکن نیست
به خود آی
من تلنگر زده ام
حرفی که خدا به رسول وحی کند
حتما هست
هر حادثه و مرگ و تولد خواست اوست
به خودآی
تا دیر نشده پایانت
به خود آی
چون تلنگر زده است
دیگر.. فرصت نیست
بخشش هم نیست

 • شاعر الهه فاخته
 • سوره ابراهیم
 • شعر تلنگر
 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 51بار
 • انتشار : چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398 - 12:40
شعر تلنگر ما چرا قاضی رفتار خلایق شده ایم

شعر تلنگر درباره قضاوت رفتار دیگران 

شاعر الهه فاخته 

برگرفته از قرآن کریم 

 

حکم آخر از اوست

قاضي اوست

ما چرا قاضي رفتار خلايق شده ايم؟

ما چرا قاضي خود نشديم؟

به خود آييم و نصيحت شنويم

که اگر حکم دهد راه فراري از آن نيست

قاضي خود بشويم

که اگر نوبت حکم آخر برسد

رحمي نيست

بخشش نيست 

به خود آييم و نگوييم که نيست

شاعر الهه فاخته 

سوره نمل

شعر تلنگر

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 41بار
 • انتشار : چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398 - 12:24
شعر تلنگر به خودآی تا آخر نهراسی

شعر تلنگر به خودت بیا 

شاعر الهه فاخته

 

مرده اي نشنود از بحث ،کلامي

کور هم نشود راست به راهي

هر کس که نخواهد،

 نتواني که به راهش بتواني

هر کس که شنيد، خواست!

تسليم الاه اند ، ولي

گاه بايد که تلنگر بخورند

 

مبادا که تکذيب کني

يا بگويي که نگفتي چنين است و

    چنان خواهد شد

ما گفتيم که به خود آيي و آخر نهراسي

سوره نمل 

شاعر الهه فاخته

شعر تلنگر

 • نوشته: نوشته الهه فاخته
 • بازدید : 114بار
 • انتشار : چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398 - 12:20