مناجات

مناجات با الله الهه فاخته سال 98
بارالهامرابه خود وامگذار
دراین تنگنایی لحظه ها، قلبم تند تند می تپد و من سعی می کنم خوب باشم و خوب بمانم.
دراین لجن زار بدی ها بخواهی و نخواهی به لجن آغشته می شوی. باید مدام خودت را پاکیزه نگهداری.

بارالهامرا تنها نگذار، قلبم در التهاب مزمنی می سوزد اما... زندگی درجریان است
و این زندگی من است که مرا باخود در جریان خویش غرق کرده است.

روح خسته ام از رگ های حیات جان گرفته است انگار ریشه هایم کاملا سالم مانده است از بین برگهای خشکیده ام دوباره جوانه است زندگی در روح من

بارالها مرابه خود وامگذار


الهه فاخته
دی ماه 1398
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 36بار
  • انتشار : یکشنبه 06 بهمن 1398 - 3:24