نامه عاشقانه مستی من از شراب چشمان توست 42

نامه عاشقانه مستی من از شراب چشمان توست 42

امشب هوس شراب کرده ام

پر می کنم جامم را

به سلامتی چشمهایت که ماوای دل بی قرارم شده است

اما ...

مستی من از شراب نیست

این دل توست که رخنه کرده است در چشمهایت و این چشمهای تو ... این چشمهای تو مرا امشب مستِ مست کرده است ....

 

امشب بیشتر از هر لحظه حس می کنم چقدر به آغوش تو نیاز دارم

کاش می شد هر لحظه کنارم بودی اما تو خدا نیستی !

یار من, مهربان من ... دلم ... شراب از جام چشمهای تو را می خواهد تا مرا به اوج لذت عشق برسانی و این دل ... این بی قرار آرام بگیرد .

امشب دلتنگ ترین شب زندگیم را می گذرانم . ..

سه روز مانده سال 1398

 

 

  • نویسنده الهه فاخته
  • نامه عاشقانه شماره 42

مــســتــے مــن از شــراب نــیــســتــ

ایــن دل تــوســت کــه رخــنــه کــرده اســت در چــشــمــهــایــت و ایــن چــشــمــهــاے تــو.. ایــن چــشــمــهــاے تــو مــرا امــشــب مــســتــِ مــســت کــرده اســتــ...

امــشــب بــیــشــتــر از هــر لــحــظــه حــس مــیــکــنــم چــقــدر بــه آغــوش تــو نــیــاز دارم ❤

کــاش مــیــشــد هــر لــحــظــه کــنــارم بــودے امــا تــو خــدا نــیــســتــے !

یــار مــنــ، مــهــربــان مــن دلــم .. شــراب از جــام چــشــمــهــاے تــو را مــیــخــواهــد تــا مــرا بــه اوج لــذت عــشــق بــرســانــے و ایــن دلــ... ایــن بــے قــرار آرام بــگــیــرد. 

امــشــب دلــتــنــگ تــریــن شــب زنــدگــیــم را مــے گــذرانــمــ...

ســه روزمــانــده بــه ســال ۱۳۹۸

  • نویسنده الهه فاخته
  • نامه عاشقانه شماره 42
  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 58بار
  • انتشار : جمعه 27 ارديبهشت 1398 - 0:8