شعرواره دل شکسته و آرامش 6

شعرواره دل شکسته و آرامش 6

سرم درد میکند

دلهره دارم, ایمان هم دارم

قلبم شکسته است

تو نمیتوانی بفهمی دل چه میکشد وقتی میشکند !

سرمای بالش ... گرمای بخاری

چاله رنگی... وسط آسمان آبی .

چو رویایی است که آرامت خواهد کرد .

شاید آنروز امروز باشد

روز آرامش دل! .

  • الهه فاخته 
  • کتاب شعرواره های سپید من 
  • شعر شماره 6
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 11بار
  • انتشار : پنجشنبه 15 اسفند 1398 - 2:2
  •