شعر مقام والا پاداش صبر مومن است کتاب شعر فاخته

شعر مقام والا پاداش صبر مومن است کتاب شعر فاخته

 

شعر مقام والا 

الهه فاخته

 

مقام والا, پاداش صبر مومن است 

صبر, در تحمل سختی

صبرِ در مصیبتها !!


مقام والا , هدیه ای برای اعتماد به خداست

برای او که در هر شرایطی

گفت توکل به خودت الله


خدا ز,یاد نبرد صابرین حق گو .. را

که در زیادی سختی, گفتند خدا گواه است بر راه

مقام والا, اجر صابرین است در برابر خواستن حق

که گفت :

" گرچه بتو سختی م یرسد

صبر کن ... صبر

مقامی در انتظار صابران مصیبت, نوشته شده است "


صبرکرده ام و اینک منتظرم

منتظر وعده الله !


آن شب در خواب ... بالای هفت آسمان

فرشته ای ندا داد .. رسا و بلند ...


فاخته به جز صبر مگر بلد است کاری ؟

صبر می کنم صبر تا آن روز

*تعبیر یک خواب در شعر *

 الهه فاخته

 

  • شاعر الهه فاخته 
  • کتاب شعر فاخته 
  • شعر شماره 9
  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 25بار
  • انتشار : چهارشنبه 21 اسفند 1398 - 16:19