شعر بیدار شو ای دیده خوابیده ز کابوس

صفحه نخست سایت الهه فاخته 

شعر بیدار شو ای دیده خوابیده ز کابوس

بیدار شو ای دیده خوابیده ز کابوس

این یاوه سرایی, هزیان همین خواب گران است !

این خیسی اندک به پیشانی ماهت

از شرم همین یاوه سراییست !!

خود آگهی ازخواب .. ولیکن

طعنه به دل من ........ انگار بهانه است


این من, من مسکین

درمانده ز حاجت

لب وا نکنم در پاسخ اخبار دروغت


بیدار شو ای دیده خوابیده ز کابوس

این یاوه سرایی, آتش به دلم زد

آتش به پر فاخته بی خبر از کام حسد زد


  • 1394/7/1
  • شاعر الهه فاخته 
  • کتاب شعر فاخته 
  • شعر شماره 19
  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 15بار
  • انتشار : چهارشنبه 21 اسفند 1398 - 23:53