شعر خدا نکند محتاج بنده ای بشوی

شعر خدا نکند محتاج بنده ای بشوی

خدا نکند محتاج بنده ای بشوی

خدا نکند دل آزرده از کسی بشوی


دنیای بد جفا, فکری به دل ما نکرده است

خدا نکند درمانده از کمک آدمی بشوی

که اگر خدا شود همه را محکوم به بندگی کند

بنده بودن, سعادت ابدیست


بنده بایدش , حرف شنود

سینه راست باشد و بله قربان !!


بنده باید بندگی بکند

فرد آزاده از بنده سواست

 

بین بنده و آزاده , فاصله هست

وقتی که اتفاق می افتد

بنده فکر م یکند به اتفاق , هر چند تلخ !

آزاده , طمع دیگری به سر ببرد

آدم ... همیشه در طمع آزادیست

بنده بودن بسی سخت تر از آزادیست

قدرت از او خواستن به جاست آری ...

آزاده بودن, آرزویی سربه هواست


مطیع قدرت شدن, ماندن ابدیست

مطیع نشدن, آزادی در نهایت خلا است


فاخته تو ... خود مختاری

بنده باشی یا که آزاده شوی ..

اما عمر دو روزه خود را مفروش آسان !


شنبه: 4/ 7/ 1394

شاعر الهه فاخته

کتاب شعر فاخته 

شعر شماره 22

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 14بار
  • انتشار : پنجشنبه 22 اسفند 1398 - 0:9
  •