شعر در زمان پیری خورشید حرف حساب جواب نیست

شعر در زمان پیری خورشید حرف حساب جواب نیست

دیگر به چشم خیس کسی, اعتماد نیست

در باورم... رنگی از اعتماد نیست

 

ای ساعت نگو نبخت از چه حرص می خوری؟!

در این دیار, شور و شوق چند باره نیست

ذهنم آشفته از این حکایت تازه است

هر کسی به بهایی میفروشد دلی, این اختیار نیست !

 

چنان ز سختی روزگار به تنگ آمده دلم

که مونس ش بهای شباب من, به جز ماه نیست

 

چرا چنین شده سرزمین پاک من

گوشی برای شنیدن صدای ب ینوا , نیست

هرگاه به فکر م یرود , ذهن پر تلاطم من

زمان م یشوید پاسخی را که برایش جواب نیست

نه من راه گم کرده ام نه دیگران

دنیا , جایی برای حرف حساب نیست !

 

ای فاخته .. دل خوش مکن به پاسخ سوال خود

در زمان پیری خورشید, حرف حساب ... جواب نیست !

 

  • جمعه : 9/ 8/ 1394
  • شاعر الهه فاخته
  • کتاب شعر فاخته 
  • شعر شماره 23
  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 26بار
  • انتشار : پنجشنبه 22 اسفند 1398 - 0:18