شعر نو کار عاشق به جز وفاداری چیست

شعر نو کار عاشق به جز وفاداری چیست

بوی یک رنگی از آن جمع نیامد
شدم آشفته و جستم به کنارت


کار عاشق, جز وفاداری چیست ؟


گر به تو تیر زند آدم جاهل , سپر تو شده ام
چه مهم ... دستم نیست ؟
چه مهم .. پایم زخمیست ؟
اصل, توهستی که سالم باشی


بوی یک رنگی ازآن جمع نیامد
تیر زهر آلود کمانش,
در سینه من صد ساله شده لیک ندیدی
آن جمع چه داشت که حال من دیوانه ندیدی ؟

کار عاشق به جز وفاداری چیست
فاخته , جز وفا داری کاری بلد است ؟


خوبست گاهی , به خودت برگردی
همیشه آن نیست که یقین می داری هست

  • شاعر الهه فاخته
  • کتاب شعر فاخته 
  • شعر نو کوتاه عاشقانه شماره 42
  • 1395/1/20
  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 16بار
  • انتشار : پنجشنبه 22 اسفند 1398 - 23:50