شعر سپید در آیین خداوندی اگر بهر محبت یک دلی بشکست

شعر سپید در آیین خداوندی اگر بهر محبت یک دلی بشکست

شعر سپید شماره 4

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

1394/1/3

 

در آیین خداوندی اگر بهر محبت یک دلی بشکست ,
فقط ... فریاد رس .. اوست !
امید و آرزوی دل, شکسته , اوست


خدا می گوید ای انسان محبت را زمن بستان
نگیر دستان خود را برای قسمتی از آن


خدا گوید محبت اوست
محال است نازِ نازداران را نگیرد او
فقط او می تواند مهر ورزد
بدون حرف آنهایی که می گویند:
" جاهلی یا عاقلی ! "


خدا میداند و می گیرد اندوهت
محبت را فقط از ایزد منان طلب کردم , دلم نشکست !
محبت را از آن انسان طلب کردم که شهرت داشت , دلم بشکست !
ظلم دیدم, هزاران فتنه را دیدم ,


و فهمیدم محبت را فقط از خالم خواهم !

شاعر الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 20بار
  • انتشار : شنبه 24 اسفند 1398 - 2:49