شعر سپید قلقلک می دهد بازوهایم را بیداری

شعر سپید قلقلک می دهد بازوهایم را بیداری

شعر سپید شماره 10

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

1394/1/15

 

قلقلک میدهد بازوهایم را... بیداری !
زیر گوشم میخواند : چای, چای داغ !!!


چشمهایم رنگ خوابیدن شده است
آسمان, آرام است
و تمام خانه ها, چراغهایشان واقعا خاموش است !


یادم می افتد , فردا روز دیگری خواهد بود
شوق دارم
چون مادری که منتظر تولد فرزندیست
شاید یک کتاب, بهانه ای باشد
برای تولد یک عشق !
وای ! بیداری, خوابم می آید ....
کمی آن طرفتر بایست !
روزگارم سخت است , خوابم می آید !
خوابم می آید ...

الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 16بار
  • انتشار : یکشنبه 25 اسفند 1398 - 20:41
  •