شعر سپید بر میخیزم از خواب شاید معجزه ای در راه است

شعر سپید بر میخیزم از خواب شاید معجزه ای در راه است

شعر سپید معجزه شماره 40

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

 

1394/02/26

 

یک صدا .. خواب شیرینم را می گیرد

بر میخیزم .. خانه خالیست

پنجره ها بسته .... شیء خوابیده ست !

تار مویی در جلوی چشمانم می لرزد

میرقصد ... انگار ....... میخندد !


بادِ سردی در اتاق می پیچد

و قلم بر می دارم , بنویسم از این لحظه

در بستر, خواب گرمی انتظار از من دارد

قبل از اذان صبح گاهی

پلک بر هم بگذارم و زودتر آید .... رویا


انگار از درون منتظر چیزی هستم

رویایی در بیداری !!! ....


انگار منتظر معجزه ای هستم

بیدارم تا خواب نمانم از شروع لحظه ..

شاید امروز , معجزه ای خواهد آمد !

شاعر الهه فاخته

  • نوشته: نوشته الهه فاخته
  • بازدید : 12بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 21:54
  •