شعر سپید جرعه مرام در کویر ضلمات بی دلی آدم ها

شعر سپید جرعه مرام در کویر ضلمات بی دلی آدم ها

شعر سپید جرعه مرام شماره 48

دفتر شعر 1394

شاعر الهه فاخته

 

1394/10/11

چو ماهی ... تشنه از یک جرعه مرامم

در کویر ظلمات بی‌دلی آدم‌ها ... رو به مرگ .. افتادم

هر کسی کار خودش, یاد خودش ...

من مهم نیستم که بی‌آب به خاک افتادم


در سکوت سوزناک جاهلیت

روزه را باز کنم یا نکنم ؟


نفس‌های آخر زندگی انسانی را

به دم ناله, شکایت بکنم یا نکنم ؟


مرحبا, مرحبا خورشید که یک‌رنگی با ما

گر کسی بد بشود می‌سوزانی

گر کسی بد نشود می‌سوزانی

آری ... خشک و تر با هم میسوزند

وقتی

دریای تفکر تبخیر شود

بیابان جهالت , طوفانیست

شاعر الهه فاخته

 

  • نوشته: الهه فاخته
  • بازدید : 10بار
  • انتشار : دوشنبه 04 فروردين 1399 - 23:51